Algemene voorwaarden​

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

Deze e-commerce webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

 

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

 

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

 

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 10: Privacy policy

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

 

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht

 

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Bijkomende voorwaarden drukwerk en gepersonaliseerde producten

Auteursrecht

 

Alle drukwerk, foto’s en ontwerpen op de site afgebeeld zijn eigendom van Tout-petit en mogen niet zonder toestemming van Tout-petit in eender welke vorm (digitaal of gedrukt), aangepast of gebruikt worden. Bij vaststelling zullen deze gerechtelijk worden vervolgd. Tout-petit behoudt het copyright op alle ontwerpen en het is bijgevolg niet mogelijk om een kaart te bestellen zonder vermelding van Tout-petit. 

 

 

Gegevens drukwerk

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de inhoud en eventuele (spellings)fouten op de digitale proeven. Na het akkoord van de klant is Tout-petit niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op het drukwerk.

Om schrijffouten te vermijden worden de nodige gegevens (naam, geboortedatum, gewicht en lengte) vlak na de geboorte per sms of Whatsapp doorgestuurd. Dat kan op het nummer +32 473 13 20 78.

Wanneer de klant een geboortekaartje op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit. Tout-Petit kopieert geen bestaande ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust.

 

 

Kleuren

 

Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte geboortekaartjes. Dat kan te wijten zijn aan de instelling van een beeldscherm, weersomstandigheden, papiersoort, enzovoort. Ook kunnen de kleuren van het geboortekaartje en de eventuele extra’s (bijvoorbeeld stickers en labels), in kleur verschillen. Dit omdat deze niet op dezelfde ondergrond worden gedrukt.

 

Kaartjes en de extra’s dienen nooit alleen op een tablet of smartphone bekeken te worden. Deze geven de kleuren niet accuraat weer. Eventuele aansprakelijkheid van Tout-petit blijft beperkt tot fouten in de productie van de kaartjes.

 

 

Klachten drukwerk

 

Gezien de aard van het product, moeten eventuele opmerkingen of klachten binnen de 24 uur na ontvangst van het pakket EN voor elk gebruik, gemeld worden via mail info@tout-petit.be.

 

 

Annulatie drukwerk

 

Van zodra de klant een digitale pdf proef van de kaart heeft ontvangen en de bestelling toch wenst te annuleren, zal er een kost van 25% aangerekend worden en betalen wij slechts 75% terug van het totaalbedrag (binnen de 14 dagen). Als er eenmaal gedrukt is, kan de bestelling niet geannuleerd worden, geen terugbetaling meer worden gevraagd en moet het volledige factuurbedrag worden voldaan.

 

 

Herroepingsrecht

 

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of de geleverde artikelen te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, en dit binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst of de levering van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikelen vallen ten laste van de koper. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de te geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben. Het spreekt voor zich dat deze artikelen ongeopend zijn en in de oorspronkelijke verpakking zitten. Dit geldt niet op voedingswaren of producten op maat. Geboortekaartjes of ander drukwerk die reeds voor de klant zijn aangemaakt, kan men niet retourneren (zie annulatie drukwerk). 

 

 

Wijzigingen

 

Tout-petit is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen